Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

För ForshagaDeje Golfklubb

Bildad den 5 november 2013

Hemort Forshaga kommun

Stadgarna fastställda den 5 november 2013

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 § FÖRENINGENS NAMN

Golfklubbens fullständiga namn är ForshagaDeje Golfklubb

Golfklubbens organisationsnummer är 802475-3819
Golfklubbens föreningsnummer är 50409–18

Golfklubben har sin hemort/säte i Forshaga kommun

 

3 § SAMMANSÄTTNING, TILLHÖRIGHET, M.M.

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Värmlands golfdistriktsförbund (GDF) samt Värmlands idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen

 

5 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

1 januari t.o.m. 31 december

 

6 § FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda golfklubben ska återrapportera till styrelsen.

 

7 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligt avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 § TVIST/SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

 

10 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges dels att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål, dels var den upplösta golfklubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

11 § MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen ifråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till SGF.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

12 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet, som följer av 31 §,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

13 § MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLINGSVERKSAMHET

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Klubben har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin klubb.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

14 § UTTRÄDE

Medlem, som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till klubben bestämmer klubbstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får klubben besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutats upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet upphört.

15 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till medlemmen.

16 § ÖVERKLAGANDE

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SGF enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

17 § MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

Beslut om upphörande av enskilt medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

ÅRSMÖTE

18 § TIDPUNKT OCH KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före mars månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på så sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubbens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben eller annan klubb eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

19 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

20 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

21 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud för endast företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

22 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE (delat årsmöte)

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Val
  1. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

Val av:

 1. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
 2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 3.  [x] suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av [1] år;
 4. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 5. Minst [3] ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 6. ombud till GDF-möte.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Övriga frågor (information och diskussion).

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
                räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.  Övriga frågor (information och diskussion).

 


Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

23 § VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedning eller till revisor eller revisorssuppleant i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben får inte väljas till revisor i klubben.

 

24 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubbens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

25 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
 • Beslut enligt 8 § och 10 § avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

26 § IKRAFTTRÄDANDE

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

VALBEREDNING

27 § SAMMANSÄTTNING

Valberedningen ska bestå av ordförande och minst två övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Valberedningen ska bestå av kvinnor och män och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen bör senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

 

28 § ÅLIGGANDEN

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet bör valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

REVISION

29 § REVISORER OCH REVISION

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSE

30 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen ska bestå av ordförande samt av årsmötet fastställt antal ledamöter och suppleanter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

31 § STYRELSENS ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, SGF:s och förevarande stadgar – svara för klubbens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att klubben följer gällande författningar och andra bindande regler
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan
 • ansvara för och förvalta klubbens medel
 • fortlöpande informera medlemmarna om klubbens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada klubbens intressen
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
 • förbereda årsmöte

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskilt upprättad arbetsordning.

32 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordförande och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

33 § ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN


34 § KOMMITTÉER, ARBETSGRUPPER OCH ANDRA UNDERLIGGANDE FÖRENINGSORGAN

Klubben ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande kommittéer:

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta (tillfälliga) kommittéer och arbets- och projektgrupper.

35 § INSTRUKTIONER

Föreningens styrelse ska, i särskilt instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

36 § BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLAN

Kommitté för respektive idrottsverksamhet ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntande utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

37 § ÅTERRAPPORTERING

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 33 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

 

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit.

Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet ’Idrotten vill’. Hela ’Idrotten vill’ finns tillgänglig på www.rf.se.

1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund


Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

 

För utskrift:

Stadgar, version 1.1 [pdf]

Uppdaterad: 05 APR 2017 10:48 Skribent: Gun Ohlsson
Epost: This is a mailto link

ForshagaDeje Golfklubb on Leadingcourses.com

  

Vädret Forshaga Golfklubb

 

 

logo

golfresan on Tour logo vitt

 

 

 

 

 

Besökare på sidan

 

web page hit counters codes Free

 

Postadress:
ForshagaDeje GK - Golf
Dömle 1
66991 Deje

Kontakt:
Tel: 055241440
E-post: This is a mailto link

Se all info